top of page

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych), dalej „RODO", informuję, iż:
 

1) Administratorem Danych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest

Centrum Terapii Spektrum Sp. Z O.O.

ul. Świętopełka 5/1, 80-361 Gdańsk

2) Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. 513 826 321 lub e-mail:

terapiaspektrum@gmail.com

3) Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu:

  •  realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.

Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  • związanym z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w przedszkolu

i poza nim, na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  • publikacji wizerunku oraz osiągnięć dziecka w materiałach publikowanych przez przedszkole w

mediach oraz na stronie internetowej przedszkola, na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6

ust. 1 lit. a RODO.

4) Odbiorcą danych osobowych będą:

• upoważnieni pracownicy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych,

• podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,

• organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub

otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe dziecka i jego rodzica/opiekuna prawnego nie będą przekazywane do państwa

trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6) Okres przechowywania danych osobowych:

  • dane osobowe podane w celu korzystania z zadań statutowych będą przechowywane w

terminach określonych w prawie oświatowym i przepisach o zasobach archiwalnych i archiwach

  •  dane osobowe podane w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola,

przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

7) Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania,

a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody-do ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia

uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej

cofnięciem.

 

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa dziecka, narusza

przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia

27kwietnia 2016r.

9) Podanie danych osobowych ucznia w celu:

  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a

konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji,

  • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola

jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem danych

dotyczących Państwa dziecka w publikowanych informacjach o sukcesach oraz wydarzeniach, w

których brało udział.

10) Dane osobowe dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA
bottom of page